RODO 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest:

 

GRUPA SICOL SP. Z O.O. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Borowcowej 124, wpisana do KRS: 0000783396, NIP: 6282276867, REGON: 383182665,

prowadzący stronę internetową www.grupasicol.pl oraz sklep internetowy www.sklep.grupasicol.pl

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://sklep.grupasicol.pl/regulamin

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 

 • Zawarcia umowy handlowej kupna/sprzedaży, oraz czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy, również kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta
 • Użytkowania systemu sprzedaży z użyciem platform internetowych w zakresie wskazanych danych we wniosku o udostępnienie platformy internetowej na podstawie zaakceptowanego regulaminu korzystania z danej platformy.
 • Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę w ramach czynności poprzedzających zawarcie umowy handlowej, niezależnie od formy tej odpowiedzi.
 • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości a także w przypadku:

- Weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. odbierając towar w imieniu Klienta na podstawie upoważnienia.

- Dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami

- Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług

- Utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

 

 1. W celu dostarczenia Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

 

 • R2G Polska Sp. z o.o. adres siedziby: 02-797 Warszawa, ul. F. Klimczaka 1   NIP: 7010194877, REGON: 141963798

 

 • DPD Polska Sp. z o.o. adres siedziby: 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15   KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10

 

 • PALLEX 24 SP. z o.o. adres siedziby: 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 28,   KRS: 0000631978, NIP: 5842752223, REGON: 365149370

 

 • DHL PARCEL POLSKA Sp. z o.o. adres siedziby: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 2,   KRS 0000631916

 

 • Raben Logistics Polska sp. z o.o. adres siedziby: 62-023 Robakowo, ul. Zbożowa 1,    KRS: 0000561623, NIP: 7773249627

 

 1. W przypadku danych osobowych dotyczących zawieranych umów handlowych oraz czynności zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje:

 

 • Imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy
 • Adres prowadzenia działalności a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej adres podany przez Klienta
 • Adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta
 • Numer NIP, jeżeli Klient prowadzi działalność gospodarczą
 • Numer rachunku bankowego, w przypadku płatności przelewowych
 • Podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu (np. dokument odbioru towaru)
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Historię transakcji, w tym transakcje zakupu/sprzedaży, przesyłane zapytania ofertowe i zapytania o produkty
 • Historię komunikacji z Klientem
 • W przypadku zamówień realizowanych za pomocą systemu sprzedaży internetowej lub korzystania z portalu faktury elektronicznej, numer IP, z którego wysyłane było zamówienie, wraz z rodzajem urządzenia, które było użyte do realizacji transakcji

 

 1. W przypadku danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza:

 

 • Imię i nazwisko
 • Telefon kontaktowy
 • Nazwa firmy
 • Kontaktowy Adres e-mail
 • Zajmowane stanowisko (jeżeli Osoba jest pracownikiem Klienta)
 • Numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta
 • Historię komunikacji z Osobą kontaktową.

 

 1. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Sklepu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. Więcej informacji w zakładce Pliki Cookies.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

 

 1. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym,  jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.

 

 1. Spółka nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

 1. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.

 

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W przypadku wykonania umowy handlowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane Klienta niezbędne do zawarcia umowy handlowej przechowywane są 5 pełnych lat kalendarzowych od daty wystąpienia obowiązku podatkowego, nie krócej jednak niż do upływu roku od wygaśnięcia zobowiązań Administratora wynikających z umowy.
 2. W przypadkach dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami dane przechowywane są minimum do momentu przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania, nie dłużej jednak niż do końca pełnego roku kalendarzowego po dacie przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania.
 3. W przypadku, kiedy do zwarcia umowy handlowej nie doszło, dane Klienta przetwarzane są pełne 5 lat od ostatniej czynności zmierzającej do zawarcia umowy handlowej (wysłanej oferty, odpowiedzi na zapytanie ofertowe). Jednostronny kontakt ze strony Administratora nie przedłuża tego okresu.
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane, dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 5. W przypadku kiedy przetwarzane są dane Osoby kontaktowej, dane przetwarzane są do momentu otrzymania żądania wstrzymania ich dalszego przetwarzania, lub otrzymania żądania ich usunięcia, chyba, że dane tej osoby związane są pośrednio lub bezpośrednio z nierozliczonymi umowami handlowymi, np. osoba występuje jako osoba odbierająca towar w imieniu Klienta. W takiej sytuacji dane przetwarzane są do chwili całkowitego rozliczenia transakcji z Klientem.
 6. W przypadku korzystania z serwisów sprzedaży internetowej dane są przetwarzane do momentu otrzymania informacji o rezygnacji z usługi.

 

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

 1. Administrator pozyskuje większość danych bezpośrednio od osób zainteresowanych, które podają swoje podstawowe dane poprzez interakcje z pracownikami lub przedstawicielami administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora:

- na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora albo adres jakiejkolwiek jego placówki

- wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej

- telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora

 

 1. Dane kontaktowe osób reprezentujących Klienta Administrator może pozyskać bezpośrednio od Klienta, jeżeli takie jest jego wymaganie i zamierza on wskazać swoich reprezentantów biznesowych w określonych obszarach działania

 

 1. Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

 

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez GRUPA SICOL SP. Z O.O. narusza przepisy RODO, przysługuje państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.